บุคลากร


  •   2021-02-23 20:25:39    934  

นาย อิสระพงศ์ บุตรจันทร์

ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ

029405530

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว นางสาวอริญชยา ดนตรีเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน

029405530

-

นางสาว ทราภรณ์ บุญเชียงราก

เจ้าพนักงานธุรการ

029405530

-

นางสาว ลักขณา ชุติวรเจริญชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

029405530

-

นางสาว ภัทรวดี พานทรัพย์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

029405530

-

นางสาว ประภาพรรณ น้อยจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

029405530

-

นาย ปราโมทย์ บุตรครุฑ

พนักงานขับรถ

029405530

-

นาย นิมนต์ ทองนวล

พนักงานขับรถ

029405530

-

นาย ณัฐพล นิ่มพันธ์

พนักงานขับรถ

029405530

-

กลุ่มพัฒนาตามแนวพระราชดำริ


นาย วีรัก แก้วบุตรตา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

029405530

[email protected]

นาย อนุพงศ์ มาไกล

นักวิชาการเกษตร

029405530

-

นางสาว ณัฐหทัย แก้วธนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

029405530

-

นางสาว อรพินท์ จูนีนารถ

นักวิชาการเกษตร

029405530

นางสาว กนกพร ผ่องศรีงาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

029405530

-

กลุ่มประสานงานและขยายผลโครงการพระราชดำริ


นางสาว กรกช ภูมิถาวร

นักวิชาการเกษตร

029405530

-

นาย ธนพล อิ่มมาก

นักวิชาการเกษตร

029405530

-

นางสาว ณิชนันทน์ พุ่มพันธุ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

029405530

-

นางสาว ปิยธิดา มุสิกะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

029405530

-

ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริโรงเรียนข้าวและชาวนา


นาย สมพงษ์ แจ้งดี

พนักงานการเกษตร ส2

029405530

-

นาย วินัย กล่อมปัญญา

พนักงานการเกษตร ส2

029405530

-

นาย อโณทัย คล้ายจินดา

คนงานทดลองการเกษตร

029405530

-

นาย เกษม เที่ยงธรรม

นักวิชาการเกษตร

029405530

-

นาย กันตพงศ์ ตุ้มหิรัญ

นักวิชาการเกษตร

029405530

-

นาง บุญสืบ จันทอง

พนักงานการเกษตร ส2

029405530

-

นาย ครรชิต ขุนทอง

คนงานทดลองการเกษตร

029405530

-

นาง สงบ คดโมก

เจ้าหน้าที่สถานีเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำนา

029405530

-

นาง ลำใย ใบกุหลาบ

เจ้าหน้าที่สถานีเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำนา

029405530

-

นาง ทองสุก โพธิพันธ์

เจ้าหน้าที่สถานีเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำนา

029405530

-

นาย ภัทรพล สุขชวดมี

เจ้าหน้าที่แปลงสาธิต

029405530

-

นาย ปรีชา ทองพูล

เจ้าหน้าที่แปลงสาธิต

029405530

-

นาย บุญเรือง ดีแป้น

เจ้าหน้าที่แปลงสาธิต

029405530

-

นางสาว พรเทวา คำพลอย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

029405530

-

นางสาว ฐิติมา มุสิกะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

029405530

-