บุคลากร


  •   2021-02-23 20:25:39    357  

นาย โอวาท ยิ่งลาภ

ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ

029405530

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาย สมคิด ทองนวล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

-

-

นางสาว นางสาวอริญชยา ดนตรีเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน

085 148 7980

-

นางสาว ทราภรณ์ บุญเชียงราก

เจ้าพนักงานธุรการ

062 8216767

-

นางสาว นางสาวลักขณา ชุติวรเจริญชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

097 243 5912

-

นางสาว นางสาวภัทรวดี พานทรัพย์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

062 5030320

-

นางสาว ประภาพรรณ น้อยจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

085 859 0667

-

นาย ปราโมทย์ บุตรครุฑ

พนักงานขับรถ

098 525 9322

-

นาย นิมนต์ ทองนวล

พนักงานขับรถ

065 545 8295

-

นาย ณัฐพล นิ่มพันธ์

พนักงานขับรถ

093 135 2868

-

กลุ่มพัฒนาตามแนวพระราชดำริ


นางสาว ภัทรนภา สกุณวัฒน์

รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

087 677 8538

[email protected]

นาย วีรัก แก้วบุตรตา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

091 063 6846

[email protected]

นาย อนุพงศ์ มาไกล

นักวิชาการเกษตร

081 988 6451

-

นางสาว ณัฐหทัย แก้วธนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

061 504 6419

-

นางสาว กนกพร ผ่องศรีงาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

093 524 9297

-

นางสาว พรเทวา คำพลอย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

095 681 5885

-

กลุ่มประสานงานและขยายผลโครงการพระราชดำริ


นางสาว ภัทรนภา สกุณวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มประสานงานและขยายผลโครงการพระราชดำริ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

087 677 8538

[email protected]

นาย ต่อพงษ์ พูนลาภพันธ์

นักวิชาการเกษตร

087 677 8538

-

นางสาว ยุวดี รุญเจริญ

นักวิชาการเกษตร

092 653 8729

-

นางสาว ปิยธิดา มุสิกะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

086 531 8402

-

ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริโรงเรียนข้าวและชาวนา


นางสาว ภัทรนภา สกุณวัฒน์

รักษาการหัวหน้ากลุ่มศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

087 677 8538

[email protected]

นาย ไชยวัฒน์ เจริญพรพรรณ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

092 669 5151

-

นาย สมพงษ์ แจ้งดี

พนักงานการเกษตร ส2

082 473 5299

-

นาย วินัย กล่อมปัญญา

พนักงานการเกษตร ส2

-

นาง เพลินตา เมตรไตร

พนักงานการเกษตร ส2

090 282 9725

-

นาย เกษม เที่ยงธรรม

นักวิชาการเกษตร

095 530 5939

-

ว่าที่ ร.ต.ดร. วิวัฒน์ แสงเพ็ชร

นักวิชาการเกษตร

062 159 4295

-

นาย ครรชิต ขุนทอง

คนงานทดลองการเกษตร

-

-

นางสาว ณิชนันทน์ พุ่มพันธุ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

089 482 8593

-

นางสาว ฐิติมา มุสิกะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

099 160 4750

-