โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่


    โครงการภายใต้แผนพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร (โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่)

   

ขอเชิญ เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกร จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้ด้านการเกษตรสาขาต่างๆ

สนใจติดต่อ ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่าน หมดเขตมัครวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564