โครงการพระราชดำริ กรมการข้าว
  •   2021-07-21 14:30:49    563     68

กลุ่มโครงการพระราชดำริ ของกรมการข้าว

                     การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินง่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกรมการข้าว มีการแบ่งกลุ่มตามประเภทของโครงการ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการปลูกข้าวแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริและพระราชดำรัส โดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริ จะดำเนินการพิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ตลอดจน
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 12 กลุ่มโครงการ ได้แก่
1. กลุ่มโครงการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการที่มีการจัดกิจกรรมในลักษณะของการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ การบูรณาการระหว่างองค์กร/หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมแก่การสร้างความรู้ การศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ ตามแนวพระราชดำริ        การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ข้าว การแปรรูป จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี สนับสนุนปัจจัยการผลิต ติดตามให้คำแนะนำและขยายผล
2. กลุ่มโครงการด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
โครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ป่าไม้ ลุ่มน้ำ การเกษตร การทำนา อาชีพ รวมถึงคุณภาพชีวิต ที่มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ตามพระราชดำริ โดยดำเนินการวิเคราะห์พื้นที่โครงการ จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จัดทำแปลงเรียนรู้/สาธิตและแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าว ประชุมชี้แจงโครงการ จัดทำแปลงทดสอบผลผลิตข้าวสายพันธุ์ดี อบรมเทคโนโลยีการปลูกข้าวในพื้นที่สูง ติดตามให้คำแนะนำ
3. กลุ่มโครงการอาหารกลางวัน
โครงการที่มีการดำเนินกิจกรรมเป้าหมายหลักเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิต นำมาเป็นปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเพื่อเพาะปลูก จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวปลอดภัยเพื่อบริโภค ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าว ติดตามให้คำแนะนำ
4. กลุ่มโครงการฟาร์มตัวอย่าง
โครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริ ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ให้แก่ชาวบ้านผู้ไม่มีงานทำเป็นแหล่งผลิตอาหารพืชและอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ถูกวิธี
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรโดยมีการดำเนินกิจกรรม จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องพันธุ์ข้าว/เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสม ประชุมชี้แจง จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว สนับสนุนปัจจัยการผลิต จัดเก็บผลผลิตข้าวคืนกองทุนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และลดต้นทุนการผลิต  ติดตามให้คำแนะนำ
                5. กลุ่มโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ดำเนินโครงการเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสภาพป่าต้นน้ำลำธาร และขยายผลแนวพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ ดำเนินกิจกรรมจัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ แปลงเรียนรู้พัฒนาต้นแบบการปลูกข้าว เชิงอนุรักษ์ดิน น้ำ และการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ถ่ายทอดองค์ความรู้ การปลูกข้าว ศึกษาและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีแบบ
มีส่วนร่วม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาดำแบบขั้นบันได และติดตามให้คำแนะนำ
6. กลุ่มโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งทั่วทุกภูมิภาคเป็นโครงการที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกัน สร้างความเจริญงอกงามให้แก่กันและกันเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รอบๆ ป่าวิเคราะห์พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้ จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับใช้ในชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยี  การปลูกข้าวนาดำแบบขั้นบันได จัดทำแปลงทดสอบ หาเวลาปลูกที่เหมาะสมคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของข้าว ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
7. กลุ่มโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ
โครงการที่มีการดำเนินการขึ้นในพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 500 เมตร ขึ้นไปหรือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างพื้นที่สูง ศึกษาและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับใช้ในชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาดำแบบขั้นบันไดแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมประเพณีเรื่องข้าว วิเคราะห์พื้นที่โครงการ ติดตามให้คำแนะนำและขยายผล
8. กลุ่มโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการที่มีเป้าหมายหลักเพื่อความมั่นคง โดยเป็นการดำเนินการในพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีกิจกรรมวิเคราะห์พื้นที่โครงการ จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จัดทำแปลงเรียนรู้/สาธิตและแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าว ประชุมชี้แจงโครงการ จัดทำแปลงทดสอบผลผลิตข้าวสายพันธุ์ดี อบรมเทคโนโลยีการปลูกข้าวในพื้นที่สูง ติดตามให้คำแนะนำ
9. กลุ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ
ที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทยจัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเป็นวิทยากรประจำจุดสาธิตการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวทั่วไปและข้าวหอมไชยา ศึกษาและพัฒนาการ
ปลูกข้าวไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ถ่ายทอดความรู้ ติดตามให้คำแนะนำ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
1) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
2) กรอบการใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
3) กรอบการสร้างจิตสำนึก
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
10. กลุ่มโครงการร่วมมูลนิธิ
โครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กร ต่างๆ ดำเนินงานในพื้นที่           ของโครงการภายใต้มูลนิธิ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมแก่การสร้างความรู้ การศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ ตามแนวพระราชดำริ การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ข้าว การแปรรูป จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี สนับสนุนปัจจัยการผลิต ติดตามให้คำแนะนำและขยายผล
11. กลุ่มโครงการที่ดำเนินการในเขตพระราชฐาน
โครงการที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการในเขตพระราชฐาน หรือพื้นที่ส่วนพระองค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกข้าว จัดทำแปลงเรียนรู้ภายในเขตพระราชฐานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวแบบมีส่วนร่วมเรื่อง โรค แมลง ศัตรูข้าว จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวสนับสนุนและส่งเสริม              ปัจจัยการผลิตอบรมให้ความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ติดตามให้คำแนะนำดูแล
12. กลุ่มโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
โครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีการให้บริการทางวิชาการและ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วออกให้หน่วยบริการคลินิกข้าว ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เกษตรกรเรื่องการปลูกข้าว จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว แจกเอกสารแผ่นพับวิชาการด้านข้าว ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าว ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และให้บริการด้านโรคแมลงและสัตว์ศัตรูข้าว วัชพืช สารพิษตกค้าง หรืออื่นๆ


  • bytes