กรมข้าวถ่ายทอดวิชาข้าว ปลุกความเป็นชาวนามืออาชีพ


    กรมการข้าว โดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ชาวนามืออาชีพ” ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Video Conference (ตามแนวทางการปฏิบัติการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อ COVID-19)

   

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 กรมการข้าว โดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ชาวนามืออาชีพ” ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Video Conference (ตามแนวทางการปฏิบัติการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อ COVID-19) โดยมี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ อาคารฝึกอบรม กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว▫️ นายอาชว์ชัยชาญ กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับข้าวมากมาย อาทิ การทำความรู้จักกับต้นข้าว พันธุ์ข้าวปลูกและการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP วิธีการจัดการศัตรูข้าว การวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อใส่ปุ๋ยในนาข้าว ไปจนถึงได้เรียนรู้ถึงแนวทางการแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ และตลาดเฉพาะ ตลอดจนได้พัฒนาเทคนิคการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อการวางแผนการผลิตการตลาดข้าว ▫️อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผลิตข้าว และธุรกิจเกี่ยวกับข้าว ระหว่างนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญของกรมการข้าว หน่วยงานเอกชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านข้าว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวคิดที่ได้ กลับไปปรับใช้ต่ออาชีพการทำนาของตนได้อีกด้วย▫️สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน ประกอบด้วยชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ ผู้นำชาวนา และผู้นำองค์กรชาวนา โดยดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2564