นิสิตต่างชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา


    เมื่อวันศูกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นำนิสิตต่างชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ