นักศึกษาสมาคมยุวชนฯ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา


    เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย โดยมีนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 คน