กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว ติดตามและนิเทศงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน


    เมื่อวันที่ 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2565 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ และศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่และความต้องการเครื่องสีข้าวพลังงานโซล่าเซลล์ 3 ชุมชน

   

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ และศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่และความต้องการเครื่องสีข้าวพลังงานโซล่าเซลล์ 3 ชุมชน ได้แก่

1.ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบำรุงที่ 114 บ้านปายสองแง่ หมู่ที่ 4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

2.ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำบ่อสะเป่ หมู่ที่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

3.โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ 2 บ้านปุงยาม หมู่ที่ 5 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565