ประชาสัมพันธ์


Sample project image

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมติดตามและนิเทศงานโครงการพระราชดำริ ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านผีปานเหนือ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2565 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมติดตามและนิเทศงานโครงการพระราชดำริ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านผีปานเหนือ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และมอบทุนการศึกษา หนังสือ อุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ และติดตามงานโครงการพระราชดำริ ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200-1,400 เมตร

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2022-09-27 15:26:55

อ่านต่อ...
Sample project image

นิสิต และคณาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. นิสิตปริญญาโท จำนวน 12 คน นิสิตปริญญาเอก จำนวน 2 คน และคณาจารย์ จำนวน 2 คน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเปิดการเรียนการสอนในรายวิชา 01662511 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประยุกต์ในภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้นิสิตนักศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนข้าวและชาวนา ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2022-09-26 13:39:36

อ่านต่อ...
Sample project image

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ศึกษาดูงานกองประสานงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนชลประทาน นำนักเรียนแผนบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Integrated Science Mathematics and Technology Program: ITP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 36 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 72 คน และคณาจารย์ รวมทั้งหมด 115 คน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียน จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา การทำนา ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2022-09-08 14:06:17

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าว ร่วมงานไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ได้มอบหมายให้ นายอิสระพงศ์ บุตรจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมงานพิธีการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2022-08-29 18:33:52

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง