ประวัติความเป็นมา


  •   2021-02-23 20:25:39    327  

   

          กรมการข้าวได้มีคำสั่งที่ 293/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 จัดตั้งกองประสานงานโครงการพระราชดำริเพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานตามภารกิจของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการหลวงและโครงการพิเศษในด้านข้าวเป็นไปตามเจตนารมณ์นโยบายของรัฐบาลในการ สนับสนุนโครงกาทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเข้าใจหลักการทรงงานสามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาตลอดจน เร่งขยายผล ตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็น ที่ประจักษ์ และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ ประชาชน