ข่าวประชาสัมพันธ์


กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมติดตามและนิเทศงานโครงการพระราชดำริ ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านผีปานเหนือ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2565 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมติดตามและนิเทศงานโครงการพระราชดำริ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านผีปานเหนือ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และมอบทุนการศึกษา หนังสือ อุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ และติดตามงานโครงการพระราชดำริ ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200-1,400 เมตร

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2022-09-27 15:26:55

อ่านต่อ...

นิสิต และคณาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. นิสิตปริญญาโท จำนวน 12 คน นิสิตปริญญาเอก จำนวน 2 คน และคณาจารย์ จำนวน 2 คน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเปิดการเรียนการสอนในรายวิชา 01662511 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประยุกต์ในภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้นิสิตนักศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนข้าวและชาวนา ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2022-09-26 13:39:36

อ่านต่อ...

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ศึกษาดูงานกองประสานงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนชลประทาน นำนักเรียนแผนบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Integrated Science Mathematics and Technology Program: ITP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 36 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 72 คน และคณาจารย์ รวมทั้งหมด 115 คน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียน จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา การทำนา ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2022-09-08 14:06:17

อ่านต่อ...

กรมการข้าว ร่วมงานไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ได้มอบหมายให้ นายอิสระพงศ์ บุตรจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมงานพิธีการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2022-08-29 18:33:52

อ่านต่อ...

“กิจกรรมปลูกข้าว ภายใต้โครงการ 90 ไร่ 90 พรรษา มหามงคล ต่อยอดข้าวพันธุ์ดียกระดับวิถีชาวนาไทย”

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมปลูกข้าว ภายใต้โครงการ 90 ไร่ 90 พรรษา มหามงคล ต่อยอดข้าวพันธุ์ดียกระดับวิถีชาวนาไทย” โดยมี นายอิสระพงศ์ บุตรจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ให้การต้อนรับและร่วมกันโยนกล้าข้าวพันธุ์กข43 เพื่อปลูกในงานนี้ด้วย ณ บริเวณแปลงนาโรงเรียนข้าวและชาวนา กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2022-08-17 09:31:37

อ่านต่อ...

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ศึกษาดูงานกองประสานงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ “ข้าว”

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2022-07-21 14:06:55

อ่านต่อ...

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ได้จัดการเรียนการสอนกิจกรรมสวนเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ได้จัดการเรียนการสอนกิจกรรมสวนเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของการทำแปลงเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2022-07-08 15:15:22

อ่านต่อ...

โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ เรื่อง “ข้าว” ณ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ถึง วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ เรื่อง “ข้าว” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 จำนวน 420 คน และวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศึกษาดูงาน ณ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2022-07-08 14:51:06

อ่านต่อ...

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ และศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธานุรักษ์

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2022-06-24 15:00:32

อ่านต่อ...

กรมการข้าวร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 18 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุรีโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2022-05-27 16:33:55

อ่านต่อ...

นิสิตต่างชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

เมื่อวันศูกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นำนิสิตต่างชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2022-03-09 12:58:13

อ่านต่อ...

นักศึกษาสมาคมยุวชนฯ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย โดยมีนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 คน

โดย : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 2022-03-09 11:22:11

อ่านต่อ...